Web
Analytics Made Easy - StatCounter

اداری

اداری
نقشهای عمده نور در محیطهای اداری عبارت اند از: آرامش، سلامت و ایمنی
برای همین طراحی نور در سه سطح انجام میشود:
سطح اول: محیط و میز کار چشمی
سطح دوم: اطراف میز کار
سطح سوم: روشنایی عمومی
نور باید در محیطهای اداری کاملن یکنواخت باشد تا چشم خسته نشود. سطح نور بسیار بالا یا بسیار پایین هر دو چشم را خسته می کنند فلذا شدت نور باید متناسب با فعالیتهای کارکنان تنظیم گردد.
در ادارات کنترل مصرف انرژی بسیار حایز اهمیت است و بایست از بهینه ترین سیستم روشنایی استفاده کرد.
اداری